WATER CONNECT PUZZLE

Trở thành kỹ sư lỗi lạc trong Water Connect Puzzle – Hãy tìm cách kết nối tất cả ống nước và tưới toàn bộ cây cối trong màn chơi.

xem chi tiết

HOW TO PLAY

  • Cố gắng mang màu nước vào cây và hoa sao cho một cây chỉ nhận được một loại màu
  • Dẫn nước từ đài phun nước vào cây để hoàn thành màn chơi.